Litteraturliste
 • Abelson, R.P. (1981), Psychological status of the script concept. American Psychologist, 36, (715-729)
 • Abrams RD, Finesinger JE. (1953) Guilt reactions in patients with cancer. Cancer, 6, 474–483.
 • Ankjær, O. & Køppe, S. (1981) Freuds psykoanalyse. København: Gyldendal.
 • Atkinson,R.L. et al, (1990 ). Introduction to psychology, New York,
 • Bartlett, F. C. Remembering. An experimental and Social study. London: Cambridge University Press, 1932.
 • Bateson, G. (1979) - Steps to an Ecology of Mind, New York, Ballantine, 1972
 • Bateson, G. (1984) Ånd og Natur, Ask
 • Beck J (1995) Cognitive Therapy. Basics and Beyound. Guilford Press. NY.
 • Beck, A.T. et.al. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Wiley & Sons.
 • Beck, A.T. (1990) "Kærlighed er aldrig nok". Munksgaard.
 • Berger, P. & Luckmann, T. (1966), Den samfundsskabte virkelighed, Kbh. 1976
 • Berk, L. (1990), Child development, Boston
 • Blasi, A. & Hoeffel, E.C. (1974), Adolescence and formal operations. Human Development, 17, 345-361
 • Bertelsen, P. & Hem, L. (1987). .Om begrebet: klientens model af verden.. Psyke &
 • Logos, vol. 8: 375-408.
 • Boss, Medard. Psychoanalysis and Daseinanalysis. Basic Books Publishing Co., Inc, 1963.
 • Brodley, B.T. (1990). .Client-centered and experiential: Two different therapies.. In Lietaer, G., Rombaurs, J. & Van Balen, R. (eds.) Client-centered and Experiential Psychotherapy in the Nineties. Leuven: Leuven University Press.
 • Bruner,J.,(1990), Acts of meaning, N.Y.
 • Coolican, H. (2000) Research methods and statistics in psychology. (3rd ed.) London: Hodder & Stoughton.
 • Conway, M.: Autobiographical memory. Open UP.
 • Cullberg, Johan (1989): Dynamisk psykiatri. 3. udg., Kbh.: Hans Reitzels Forlags Forlag.
 • Darwin, Charles (1859) On the Origin of Species , London
 • Diderichsen, A. (1996) - Børns personlighedsudvikling i småbørnsalderen: Kontinuitet og forandring, Psyke & Logos, 1996, 17, 269-284
 • Dyregrov, A. (1994): Katastrofepsykologi. Dansk Psykologisk Forlag.
 • Elklit Ask. (1993) Offer for vold. En psykologisk analyse af sagesløse voldsofres situation, oplevelser og efterreaktioner. Århus: Aarhus Universitetsforlag.
 • Elklit, Ask (1994): PTSD - en afløser for krisebegrebet? K. - E. Sabroe et al (eds). Psykologi i et jubilæumsperspektiv. Psykologisk Institutet, Aarhus Universitet. 221-243.
 • Elsass, Peter (1992): Sundhedspsykologi - et nyt fag mellem humaniora og naturvidenskab. Kbh.: Gyldendal.
 • Engelsted, N. - Om den politiske natur, 1985, Århus
 • Engelsted N. - Englen og Dyret, 1987, Forlaget Tiden
 • Engelsted,N. (1989) Personlighedens almene grundlag I&II, Århus Uniforl,
 • Engelsted,N. (1994), Floden og svømmeren - eller Hvad psykologi egentlig drejer sig om?, I: Mammen, J. & Hedegaard, M. - Virksomhedsteori i udvikling, Psykologisk Institut skriftserie, Vol 19, nr. 1
 • Erikson; E. H. (1982): Identitet, ungdom og kriser. Reitzel.
 • Fennell M (2002): At overvinde lavt selvværd – en selvhjælpsguide på grundlag af kognitive adfærdsteknikker. Forlaget Klim.
 • Fog, J.: Adskilt i forbundethed. Om det psykoterapeutiske forholds gensidighed og handlingens ensidighed. Psyke og Logos, nr. 1, 1986.
 • Fog, J. (1995). At komme til klarhed. Om bevidsthedsprocessen hos terapeuten. Psyke & Logos, 2, 374-409. (36 s.)
 • Fog, J. (1994) - Med samtalen som udgangspunkt - Det kvalitative forskningsinterview, Kbh.
 • Frank, J. (1982): Therapeutic components shared by all psychotherapies. I: J.H. Harvey & M.M. Parks (eds.) The Master lecture series, vol. 1, Psychotherapy research and behavior change. (p.12-33).
 • Freemann A & Dattillio (1992) Comprehensive casebook of cognitive therapy. Plenum NY
 • Freeman, M.: Rewriting the self. London: Routledge.
 • Friedman, M. and Rosenman, R.H. (1974) Type A behavior and your heart. Knopf, New York
 • Frank, J.D. (1982) Therapeutic components shared by all psychotherapies. I: J.H. Harvey & M.M. Parts (Eds.), The Master Lecture Series. Vol 1 Psychotherapy Research and Behavior Change, pp. 5 - 37, APA
 • Freud, S. (1933) Abriss der Psychoanalyse, Fischer Verlag, 1953
 • reud, S. Forelæsninger til indføring i Psykoanalysen Hans Reitzel kbh. 1982
 • Freud, S. (1983) Kulturens byrde. København: Reitzel.
 • Freud, S. (1993) Psykoanalysen i grundtræk. København: Det lille forlag.
 • Fuchs, P. (1996) Niklas Luhmann - Iagttaget. En indføring i systemteorien.Unge Pædagoger, B61
 • Gardner, H. (1990), The minds new science - A history of the cognitive revolution, N.Y. Basic books
 • Gendlin, E. (1983): Fokusering. Hør hvad din krop fortæller dig. Købehavn. Forlaget Apostrof.
 • Gergen, K.et al - (1997b) - Psychological Science in Cultural Context, Draft copy for American Psychologist, forthcoming
 • Gibson, J.J. (1979) The Ecological Approach to Visual perception, Boston
 • Gibson, J. (1966): The senses considered as perceptual systems; Houghton Mifflin Company.
 • Giddens, A. (1996) Modernitet og selv-identitet, Gyldendal, 1991
 • Hansen, Mogens: Børn og opmærksomhed om opmærksomhedens psykologi og pædagogik, Kbh. Gyldendal, 2002.
 • Hartnack, Justus (1971): Mennesket og sproget. København: Berlingske forlag.
 • Hartnack, Justus (1995): Filosofiens filosofi. København: Reitzel.
 • Haugaard Jacobsen, C. & Thybo, J. (1994): Klienters oplevelser af psykoterapi. Et empirisk Single-case studie. Århus: Center for
  Samtaleterapi, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet (210 sider).
 • Hedegaard, M. (1988) Skolebørns personlighedsudvikling, set gennem orienteringsfagene. Århus Uni-forlag
 • Hedegaard, M. (1994) - Indledning: De danske virksomhedsteoriseminarer set i europæisk sammenhæng, I: Mammen, J. & Hedegaard, M. - Virksomhedsteori i udvikling, Psykologisk Institut skriftserie, Vol 19, nr. 1
 • Hedegaard, M. (Red.) (1996) - Praksisformers forandring - Personlig udvikling, Århus
 • Heidegger, Martin. (1986) Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag. Tübingen
 • Hem, L.,(1980): Empiriproblemet I-II, Kbh. Rhodos.
 • Hem, Lars & Falk, Tine: Interventionsmetode. Etablering af et fælles scenario gennem at spejle den anden B den kontraktstyrede samtale B det terapeutiske arbejde: Om psykodynamik og processen i terapi. Undervisningsmateriale, Psykologisk Institut, Århus Universitet, 2001. (15 sider)
 • Hougaard, E. (1996) Psykoterapi: teori og forskning, DpF
 • Hougaard E. et al (1998) Psykoterapiens hovedtraditioner; en indføring i oplevelsesorienteret, kognitiv, systemorienteret og integrativ psykoterapi. Dansk Psykologisk Forlag, Kbh.
 • Hultengren, E. (1995) - Medarbejderudviklingssamtalen som dialog, I: Alrø, H. (1996) - Organisationsudvikling gennem dialog, Aalborg Universitetsforlag
 • Hviid, Morten Boje. (1998) - Jeg ville overleve : fire år efter Estonia-tragedien. Aschehoug. Kbh.
 • Høgh-Olesen, H. (1993) Mennesket og det ukendte - inertien og det menneskelige dobbeltvæsen,DPF-Kbh.
 • Illeris, K. (1976) - Problemorientering og deltagerstyring, Munksgaard
 • Illeris, K. (1997) - Læring, udvikling og uddannelse - uarbejdelse af en Piaget-inspireret pædagogisk forståelsesramme, I. Hansen, B.G. m.fl. (1997) - Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund, Munksgaard
 • James, W. (1890) The principles of psychology. New York.
 • Janoff-Bulman R. & Wortmann, C. B. (1977). Attribbutions of Blame and Coping in the "Real World": Severe Accident Victims React to Their Lot. Journal of personality and Social Psychology, 35, 352-363.
 • Janoff-Bulman R. (1979). Characterological Versus Behavioral Self-Blame: Inquiries Into Depression and Rape. Journal of Personality and Social Psychology.
 • Janoff-Bulman, R. (1992). Shattered Assumptions - Towards a new psychology of trauma. NewYork: Free Press.
 • Janoff-Bulman R. (1985). The Aftermath of Victimization. Charles R. Figley. Brunner/Mazel, New York.
 • Juul Jensen, Uffe (1983): Sygdomsbegreber i praksis: Det kliniske arbejdes filosofi og videnskabsteori. Kbh.: Munksgaard.
 • Juul Jensen, Uffe (1996), Filosofiens nødvendighed i psykologien, I:Hedegaard, M. (Red.) (1996) - Praksisformers forandring - Personlig udvikling, Århus
 • Katzenelson,B.(1988) Evolution, Antropologisk psykologi og Kulturpsykologi, I:Psyke & Logos,9,9-22
 • Katzenelson,B..(1989) Psykens verden, i verden, Århus
 • Katzenelson,B..(1993) - Angstteoriernes landskab, I: Psyke & Logos, 1996, 4 - 45
 • Katzenelson,B..(1994) - Homo Socius, Gyldendal
 • Katzenelson,B..(1994b) - Mennesketilblivelsens koreografi og kundskabens grundlag, I: Neumann, A. - Det særligt menneskelige, 59 - 105, Hans Reitzels Forlag
 • Keeney, B.P. (1983), Aesthetics of change, K.2, New York
 • Kierkegaard (1859) - samlede Værker, 1962 - 1964, Kbh.
 • Killingmo, B. (1989): Conflict and deficit. Implications for technique. International Journal of Psychoanalysis, Vol. 70, (nr. 65), s. 65-79.
 • Kuhn, T. (1995) - Scientists and their worldviews, I:Anderson, W.T. (red.) (1995) - The truth about the truth, de-confusing and re-constructing the postmodern world, Putnam, N.Y.
 • Kvale, S. (1992), Psychology and Postmodernism, Sage
 • Kvale, S. (1996), InterViews, Sage
 • Kvale, S. (1997), InterViews, Hans Reitzels
 • Kvale, S. & Nielsen, K. (1997) - Apprenticeship - Learning as social practice, Journal of Nordic Educational Research, February, 1997
 • Køppe,S.(1990), Virkelighedens niveauer, kbh
 • Larsen, S.F. (1983) - Erindringens natur og historie. Psyke & Logos, 4, 227 - 307
 • Lave, J. & Wenger, E. (1991) - Situated learning: Legitimate Peripheral Participation. Cambridge.
 • LEONTJEV, A.N.(1959) Problemer i det psykiskes udvikling, Kbh.Rhodos,1977
 • Leontjev, A. (1983) Virksomhed, bevidsthed, personlighed. Kbh./Moskva: Sputnik / Progress.
 • Lindhardt, Finn. (1977) Det at være kræftpatient, Grefta Tryk ApS, Grenaa.
 • Luhmann, N. - Soziale Systeme * Grundriss einer allgemeinen Theorie, 1984, Frankfurt a.M.
 • Luhmann, N. (1986) - Ökologische Kommunikation, Opladen
 • Luhmann, N. (1992) Hvorfor systemteori ?, I: Jacobsen, J.C. (red.) Autopoiesis. En introduktion til Niklas Luhmanns verden af systemer, s. 10 -20, Kbh.
 • Luhmann, N. (1994) - Sociale systemer, Dansk Oversættelse, elektronisk medie, to disketter, Munksgaard
 • Luhmann, N. (1996) - Die Realität der Massenmedien, Opladen
 • Luria, A. R. (1973) En splintret verden. Nyt Nordisk Forlag.
 • Luria, A.R. (1977) Om erkendelsesprocessens historiske udvikling. København: Reitzel.
 • Løgstrup, K. E. (1987) Solidaritet og kærlighed, Nørhaven A/S, Viborg.
 • Madsen, B. & Willert, S. (1991), Personaleintern supervision, (internt papir), ved Psykologisk Instituts Center for Systemudvikling, Århus
 • Madsen, B. (1993), Kommunikation i og om forhold, i I-M. Ahlgren, (red.). Kommunikationsspor i socialpædagogik, Kbh. 46- 62
 • Madsen, B. & Willert, (1993) S. Dialogiske Hjælpersamtaler, i I-M. Ahlgren, (red.). Kommunikationsspor i socialpædagogik, Kbh. 130 - 142
 • Madsen, B. (1996) - Organisationens dialogiske rum, I:Alrø, H. (1996) - Organisationsudvikling gennem dialog, Aalborg Universitetsforlag
 • Madsen, B. & Willert, S. (1997) - Liv i den Lewinske trekant, I. : Graversen, G. - Et arbejdsliv - Festskrift tilegnet Professor dr. phil Eggert Petersen fra hans venner og kolleger
 • Malan, D. (1992): Individuel psykoterapi og den psykodynamiske videnskab. København. Hans Reitzels forlag.
 • Mammen, J. (1983), Den menneskelige sans, Kbh. 1989
 • Mammen, J. (1986) Erkendelsen som objekt-relation, Psyke og Logos, 7, 178-202
 • Mammen, J. (1996) - Erkendelse som genstandsmæssig virksomhed. Et svar til Jesper Døpping, I:Hedegaard, M. (Red.) (1996) - Praksisformers forandring - Personlig udvikling, Århus
 • Maturana & Varela (1986) Kundskabens træ, Kbh.
 • Maturana, H. (1990) The biological foundation of selfconsciousness and the physical domain of existence, fra: V. Redder (red.) Beobachter - Konvergenz der Erkenntnistheorien?, Wilhelm Fink Verlag
 • May, Rollo. (1971) Eksistentiel psykologi, Nordisk Bogproduktion A/S, Haslev.
 • May, Rollo. (1958) Existence, Basic Books Inc., New York.
 • Mazzarella M. (1997) Utroskabens fascination : en bog om ægteskabet, Gyldendal, 1997. Kbh
 • Mead, G.H. (1934), Mind, self, and society, Chicago
 • Miller. P.H. (1989) - Theories of developmental psychology, Freeman
 • Morin, E. (1993), Metoden - Kendskabet til kundskaben, Ask-forlag
 • Morss, J. (1993) - Spirited away: a consideration of the anti-developmental Zeitgeist, Practice: The Magazine of Psychology and Political Economy, 9; 22 -8
 • Morss, J. (1996) - Growing critical - alternatives to developmental psychology, Routledge
 • MUSSEN, PAUL HENRY, JOHN JANEWAY CONGER and JEROME KAGAN (1969) Child development and personality. New York.
 • Mørch, M.M., Rosenberg, N.K. & Elsass, P. (red.) (1995). Kognitive behandlingsformer. kognitiv terapi, social færdighedstræning, psykoedukation og kognitiv optræning. København: Hans Reitzels Forlag.
 • Nagel, T. (1974). .What is it like to be a bat?.. In Hofstadter, D.R. & Dennett, D.C., The Mind.s I. Fantasies and Reflections on Self and Soul. New York: Bantam Books: 391-403.
 • Nagel, T. (1986). The View from Nowhere. Oxford: Oxford University Press.
 • Neisser, U. Multiple Systems: A new Approach to Cognitive Theory. European Journal of Cognitive Psychology, 1994, 6(3), 225-241.
 • Neisser, U. (1976) - Cognition and Reality, Freeman
 • Neisser, U. 1994. "Self-narratives: True and false." In U. Neisser & R. Fivush (Eds.), The remembering self: Construction and accuracy in the self-narrative . New York: Cambridge University Press. pp. 1-18
 • Neisser, U. (ed). 1993. The Perceived Self: Ecological and Interpersonal Sources of Self-Knowledge. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Neisser, U. 1991. "Two Perceptually Given Aspects of the Self and Their Development," Developmental Review 11: 197-209.
 • Neisser, U. 1988. "Five Kinds of Self-Knowledge," Philosophical Psychology 1: 35-59.
 • Neisser, U. and R. Fivush (eds). 1994. The Remembering Self: Construction and Accuracy in the Self Narrative . Cambridge: Cambridge University Press.
 • Neisser, U. & D. Jopling (eds). 1996. The Conceptual Self in Context: Culture, Experience, Self-understanding. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Nelson, K. (1993). The psychological and social origins of autobiographical memory. Psychological Science, 4, 1-8.
 • Neumann, A. (1994)red. - det særligt menneskelige, Hans Reitzels Forlag
 • Newman, F. & Holzman, L. (1993) - Lev Vygotsky: revolutionary scientist, Routledge
 • Newman, F. & Holzman, L. (1996) - Unscientific Psychology: A cultural-performatory Approach to Understanding Human Life, Praeger
 • Newman, F. (1996) - Performance of a lifetime, Castillo, New York
 • Newman, F. & Holzman, L. (1997) - The end of knowing - A new developmental way of learning, Routledge, London/New York
 • Nielsen,,T.I.(1986) Bevidstheden og det som er helt anderledes,P.L.Kbh.Universitet
 • Nielsen, T. (1990) - Depression, DpF
 • Nielsen, T. (1990). Depression, psykologiske og biologiske teorier, Dansk psykologisk Forlag, Kbh.
 • Nudansk Ordbog, (1979), Politikkens forlag
 • Nyborg, H. (1994) - Hormones, sex and society, Præger
 • Nyborg, H. (1997) - Hormoner, køn og samfund, DpF
 • Næss, A. (1965) Moderne filosoffer. Dansk oversættelse v. Ane Munk-Madsen, Vintens Forlag A/S, Kbh.
 • Næss, A. (1967) Filosofiens historie 1-3. Stjernebøgernes Kulturbliotek. Vintens forlag, Kbh.
 • Oerter, R. & Montada, L. (1995) - Entwicklungspsychologie, Wertheim
 • Olson, Sharon & Schneider, John: "The Nature of validation", New Realities, In Press, 1990.
 • Oestrich I H (2000 2. udgave) Tankens Kraft, Kognitiv terapi i klinisk praksis. Dansk Psykologisk Forlag
 • Oestrich IH (2002) Kriser og traumer. I Distrikts Psykiatri, en lærebog. Red: Blinkenberg S, Vendsborg P, Lindhardt A og Reisby, N.
 • Parke, R.D. (1989) - Social development in infancy: A 25-year perspective. Advances in Child Development and Behavior, Vol. 21, N.Y.
 • Parker, I. (1989) - The Crisis in Modern Social Psychology and How to End It. Routledge
 • Parker, I. (1997) - Against postmodernism: psychology in cultural context, paper at Conference: Unscientific Psychology, June, 1997, New York
 • Pervin, L.A. (1984): Personality (4. Ed.). J. Wiley & Sons.
 • Piaget, Jean (1972): Strukturalismen. København: Hans Reitzel.
 • Pilowsky, I. (1985) Cryptotrauma and 'accident neurosis'. British Journal of Psycho-Analysis.
 • Pink Floyd (1967) - The Piper at the Gates of Dawn, Capitol
 • Pink Floyd (1968) - A Saucerful of Secrets, Capitol
 • Pink Floyd (1969) - Ummagumma, Capitol
 • Pink Floyd (1970) - Atom Heart Mother, Capitol
 • Pink Floyd (1971) - Meddle, Capitol
 • Pink Floyd (1972) - Obscured by Clouds, Capitol
 • Pink Floyd (1973) - Dark Side of the Moon, Capitol
 • Pink Floyd (1975) - Wish You Were Here, Capitol
 • Pink Floyd (1977) - Animals, Capitol
 • Pink Floyd (1979) - The Wall, Capitol
 • Pink Floyd (1983) - The Final Cut, Columbia
 • Pink Floyd (1987) - A Momentary Lapse of Reason, Columbia
 • Pink Floyd (1994) - The Division Bell, Columbia
 • Bjøl, Erling, m.fl. (1986) Politikens Verdenshistorie, Politikens Forlag A/S, Kbh.
 • Poulsen, H. (1990) - Conations, Århus
 • Psychology Politics Resistance - PPR, #4, 1997, ved Ian Parker, PPR, Bolton Institute, Deane Road, Bolton, BL3 5AB UK, Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.
 • Rasmussen, J. (1996) - Læring og socialisation i det refleksivt moderne, Unge Pædagoger
 • Rathe/Johannessen (1996) - Mulighedernes barn i mulighedernes skole, Gyldendal
 • Ricoeur, Paul (1979b): Fortolkningsteori. København: Vintens forlag.
 • Rogers, C. (1957): The Nessecary and Sufficient Conditions of Therapeutic Personality Change. Journal of Consulting Psychology, vol. 21 (2)
 • Rogge, K. E. (1971) - Heidelberger Autorengruppe - Steckbrief der Psychologie, UTB 37
 • Rosch, E. (1978). .Principles of Categorization.. In Rosch, E. & Lloyd, B. (Eds.) Cognition and Categorization. Hillsdale, N.J.: Erlbaum: 27-40.
 • Ross, B. M.: Remenbering the personal past. Oxford UP, 1991.
 • Rummelhart, D.J., McClellenad and the PDP research group (1986), Parallel Distributed Processing: explorations in the Microstructure of Cognition, MIT Press
 • Satre, J.P. (1956) Being and Nothingness, Philosophical Library, Inc.
 • Schein, E.H. (1988/87), Process Consultation, Vol. I + II, Reading, Mass.: Addison Wesley
 • Schein, E.H. (1990), Organisationspsykologi, Kbh.
 • Schjødt, B. & Egeland, T. Å. (1991) Fra systemteori til familieterapi, Oslo
 • SCHULTZ,D.P. & SCHULTZ,S.E.(1990) A history of modern psychology, N.Y.
 • SCHULTZ,D.P. & SCHULTZ,S.E.(1994) Personality, N.Y.
 • SCHULTZ,E.(1988), Personlighedspsykologi på erkendelsesteoretisk grundlag,Kbh.
 • Selye, H. (1976) Stress in health and disease. Butterworths, Boston/London
 • Selye,H. (1976): The Stress of Life. New York: McGraw-Hill Book Company.
 • Selye, H. (1979): "The Stress Concept and Some of its Implications". In: Hamilton,V. & Warburton, D.
 • Sennet, R. (1999) Det fleksible menneske. København: Hovedland.
 • Shand, A. F. (1962) The Foundations of Character. London: Macmillan.
 • Shapiro, D. (1965). Neurotic Styles. New York: Basic Books.
 • Schein, E. H. (1994): Organisationskultur og ledelse. Valmuen.
 • Shotter, J. (1993a) - Cultural politics of everyday life. Toronto
 • Shotter, J. (1993b) - Conversational realities, London: Sage
 • Sommer, D. (1996) - Barndomspsykologi, Hans Reitzels Forlag.
 • Skinner, (1948) - Walden Two, MacMillan
 • Schmidt, G. (1996): Hvad skete der med sexualiteten ? Hans Reitzels Forlag.
 • Spencer (1990) - First principles, 6th ed. London
 • Stern, D. (1991) - Barnets interpersonelle univers, Hans Reitzels Forlag.
 • Sørensen, V. Mellem fortid og fremtid. Nordisk Bogproduktion A/S, 1969.
 • Tolman, E.C. (1948) - Cognitive maps in rats and men. Psychological Review, 55, 189-208
 • Jakobsen, P. & Visholm S. (1987) - Parforholdet. Forelskelse, krise, terapi. Politisk revy.
 • P. Jakobsen & S. Visholm: "Parforholdet". Politisk Revy 2000. (Psykoanalyse)
 • Vygotsky, L. (1982) - Tænkning og Sprog, Kbh
 • Watzlawick, P., BEAVIN, H.J. & Jachson, D.D. (1967) Pragmatic of human communication, New York
 • Weiss, S. & Andersen, J. (1993) - Pædagogen i centrum - om kollegial supervision. Kbh.
 • Wertheimer, M. (1961, 1. Udg. 1945), Productive thinking, London
 • Wertsch, J.V. (1991) - Voices of the mind: A sociocultural approach to mediated action. Cambridge
 • Wiegman, O. & Kuttschreuter, M. (1992) A longitudinal study of the effects of television viewing on aggressive and prosocial behaviours, British Journal of Psychology, 31, 147-164
 • Willert, S. (1993) - Personaleintern Supervision, I: Ahlgren, I.-M. (1993) (red.) - Kommunikationsspor i socialpædagogik, Socialpædagogiske tekster 9, Kbh.
 • Willert, S. (1994a) - Bevidsthedens brugsværdi, I: Neumann, A. - Det særligt menneskelige, Hans Reitzels Forlag
 • Willert, S. (1994b) - Kontaktrummet som resource i professionelt hjælpearbejde. Selv, identitet og menneskelig udvikling, Psyke & Logos, 15, 316 - 331
 • Winnicott, D. W. (1971) Playing and Reality. Arrowsmith Ltd, Bristol.
 • Winther-Jensen, T. (1996) - Voksenpædagogik - grundlag og ideer, Kbh
 • Wittgenstein, Ludwig (1995): Filosofiske undersøgelser. København: Munksgaard.
 • Wittgenstein, Ludwig (1996): Tractatus Logico-Philosophicus. København: Gyldendal.
 • Yalom, Irvin D. (1999): Eksistentiel psykoterapi Kbh.: Hans Reitzels Forlag.
 • Yalom, I. (1994): Kærlighedens bøddel og andre psykoterapeutiske fortællinger. København. Hans Reitzels Forlag.
 • ZACHARIAE, B. (1992) Visualisering og helbredelse. Forskning, teorier, øvelser Zachariae, B. (1996) - Mind and body, Munksgaard
 • Ziehe, T. (1989) Ambivalens og mangfoldighed, Kbh.